Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 Naučno-nastavno vijeće 2017

Prema odredbama Statuta Univerziteta u Zenici, Naučno-nastavno vijeće je akademsko tijelo fakulteta nadležno i odgovorno za akademska pitanja, a čine ga: dekan; prodekani; svi nastavnici matičnih katedri, po jedan predstavnik nastavnika nematičnih katedri, po jedan saradnik, predstavnik svake matične katedre, koji su u radnom odnosu na Univerzitetu i koji učestvuju u naučno-nastavnom procesu na fakultetu; predstavnici studenata sva tri ciklusa studija u broju koji ne može biti manji od 15% od ukupnog broja članova NNV-a/UNV-a.
Članovi Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta u Zenici su:
 1. prof.dr.sci. Suada Bikić, predstavnica Katedre za hemiju i fiziku
  (predsjedavajuća Vijeća, predstavnik Fakulteta u Senatu Univerziteta)
 2. prof.dr.sci. Sabahudin Jašarević, v.d. dekana Politehničkog fakulteta
 3. doc.dr.sci. Edin Berberović, prodekan za nastavu i studentska pitanja fakulteta
 4. v.prof.dr.sci. Samir Lemeš, prodekan za naučno-istraživački rad fakulteta
 5. prof.dr.sci. Aleksandar Karač, predstavnik Katedre za građevinarstvo i građevinske konstrukcije
 6. prof.dr.sci. Jovan Sredojević, predstavnik Katedre za građevinarstvo i građevinske konstrukcije
 7. prof.dr.sci. Hasan Mahmutović, predstavnik Katedre za ekonomsku teoriju i politiku
 8. v.prof.dr.sci. Ishak Mešić, predstavnik Katedre za marketing
 9. v.prof.dr.sci. Faruk Kozić, predstavnik Katedre za opšte programske osnove
 10. v.prof.dr.sci. Raza Sunulahpašić, predstavnik Katedre za metalne materijale
 11. v.prof.dr.sci. Adnan Mujkanović, predstavnik Katedre za nemetalne materijale
 12. v.prof.dr.sci. Malik Čabaravdić, predstavnik Katedre za automatizaciju i metrologiju
 13. v.prof.dr.sci. Amra Talić-Čikmiš, predstavnica Katedre za konstrukcije i CAD tehnologije
 14. v.prof.dr.sci. Elma Ekinović, predstavnica Katedre za mehanike
 15. doc.dr.sci. Ibrahim Plančić, predstavnik Katedre za proizvodne tehnologije
 16. doc.dr.sci. Hermina Alajbegović, predstavnik Katedre za matematiku i informatiku
 17. doc.dr.sci. Nebojša Vasić, predstavnik Katedre za jezike i književnost
 18. doc.dr.sci. Suvad Isaković, predstavnik Katedre za menadžment
 19. as. Vahid Redžić, predstavnik Katedre za građevinarstvo i građevinske konstrukcije
 20. Erna Doglod, predstavnica studenata I ciklusa studija
 21. Adnan Pojskić, predstavnik studenata I ciklusa studija
 22. Harun Sejmen, predstavnik studenata I ciklusa studija
 23. Nermin Redžić, predstavnik studenata II ciklusa studija
  Alma Veseljak, dipl.pravnik, sekretar fakulteta

01/17 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (10.01.2017.)
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 11/16. sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
2. Izvještaj Komsija po raspisanim konkursima
a) Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet „Materijali u građevinarstvu II“- 2 izvršioca
b) Prijedlog za okončanje konkursne procedure za predmet „Željeznice“
3. Izvještaj o radu Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici za 2016. i Plan rada za 2017. godinu
4. In formacija sa Univerziteta
5. Tekuća pitanja

02/17 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (13.02.2017.)
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 01/17. sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Verifikacija mandata u članstvo Personalnog sastava Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
3. Prijedlog odluke o raspisivanju konkursa za izbor u zvanje viši asistetnt (napredovanje) za predmet „Inženjerska geologija“ na Politehničkom fakkultetu Univerziteta u Zenici
4. Prijedlog odluke o raspisivanju konkursa za izbor u zvanje vanredni profesor (napredovanje) za predmet „Materijali u građevinarstvu II“ na Politehničkom fakkultetu Univerziteta u Zenici
5. Izmjene i dopune nastavničkih timova I i II ciklusa studija Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
6. Prijedlog Odluke za izdavanje univerzitetskog udžbenika pod nazivom „Geodezija za građevinske inžinjere“, autora: van.prof.dr. Admir Mulahusić, doc.dr.sc. Jusuf Topoljak i doc.dr.sc. Nedim Tuna, i imenovanje recenzenata
7. Zaključak po Odluci Senata Univerziteta u Zenici broj: 01-02-1-200/17 od 25.01.2017. godine
8. Informacija sa Univerziteta
9. Tekuća pitanja

03/17 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (16.03.2017.)
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 02/17. sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Interna evaluacija stanja Politehničkog fakulteta Univrziteta u Zenici za 2016. godinu
3. Analiza ankete ocjene nastavnog procesa od strane studenata za zimski semestar akademske 2016/2017. godine
4. Prijedlog Plana upisa studenata u I godinu I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini
5. Izmjene Nastavničkog tima Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
6. Prijedlog sastava Komisije po raspisanom konkursu za izbor zvanje vanredni profesor za predmet „Materijali u građevinarstvu II” na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici -1 izvršilac (bez zasnivanja radnog odnosa)
7. Raspored diplomanata po predmetima za izradu diplomskih radova i određivanje mentora za akademsku 2016/2017. godinu
8. Raspored studenata Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici po firmama za obavljanje industrijske/stručne prakse za akademsku 2016/2017. godinu
9. Informacija sa Univerziteta
10. Tekuća pitanja

04/17 sjednica Naučno-nastavnog vijeća (17.04.2017.)
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 03/17. sjednice Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanje viši asistent (napredovanje), bez zasnivanja radnog odnosa, za naučnu oblast „ Inženjerska geologija“
3. Formiranje Komisije po raspisanom konkursu za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet „Materijali u građevinarstvu II“
4. Zahtjev za izmjenu mentora pri izradi diplomskog rada, studentice Emine Bektaš
5. Zahtjev za izmjenu mentora pri izradi diplomskog rada, studentice Mersihe Karahodžić
6. Izvještaj recenzenata udžbenika pod nazivom „Geodezija za građevinske inžinjere” autora: van.prof.dr.sc. Admira Mulahusića, doc.dr.sc. Jusufa Topoljaka i doc.dr.sc. Nedima Tune
7. Izvještaj o radu prof. emeritus dr. Safeta Brdarevića
8. Imenovanje predstavnika Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici u Komisiju za izdavačku djelatnost Univerziteta u Zenici
9. Informacija sa Univerziteta
10. Tekuća pitanja

Prethodne akademske godine

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012
 
 
Webmaster | Ažurirano 17.04.2017