Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 Kontakti Politehničkog fakulteta

Adresa:
Fakultetska 1
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Adminisitrativno osoblje:
Ime i prezime Funkcija Telefon Telefaks E-mail
prof.dr. Sabahudin Jašarević Dekan 032 449145 032 246 612 sjasarevic@ptf.unze.ba
sjasarevic@mf.unze.ba
doc.dr. Edin Berberović Prodekan za nastavu i studentska pitanja 032 449120 032 246 612 eberberovic@ptf.unze.ba
eberberovic@mf.unze.ba
v.prof.dr. Samir Lemeš Prodekan za naučno-istraživački rad 032 449120 032 449 147 slemes@ptf.unze.ba
slemes@mf.unze.ba
prof.dr. Suada Bikić Predsjedavajuća Naučno-nastavnog vijeća 032 401831 032 246 612 suada.bikic@famm.unze.ba
Samra Varupa Rukovodilac Studentske službe 032 449120 032 246 612 svarupa@ptf.unze.ba
Alma Veseljak, dipl.iur Sekretar 032 449120 032 246 612 aveseljak@ptf.unze.ba

 
 
Webmaster | Ažurirano 22.02.2017